สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,609
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,213,917
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์จีน , ทัวร์ธิเบต
[ +zoom ]
TAIWAN ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน
Print
รหัสสินค้า : WS-PTW11-VZ-ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
ราคา : 12,900.00 บาท
[15 พฤษภาคม 2562 14:59 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 183)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง  -ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง :  เมษายน-ตุลาคม 2562
TAIWAN ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน
          - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป
          - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
          - เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ
          - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
          - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
 
วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง  
07.00 น.      คณะพร้อมกัน อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.00 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
13.45 น.      เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
บ่าย              บริการ Snack Box set (ชานม+ขนมเค้ก)
                    เดินทางสู่เมืองไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
                    จากนั้นพาท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเก๋ๆ คู่กับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป เมื่อท่านถ่ายภาพคู่กับตึก101อย่างเต็มอิ่มแล้ว ก็ได้เวลาของการช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
เย็น              อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง
                    พัก Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่2       ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านแวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตตำบลว่านหลี่ (Wanli District) ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล
                    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด เพราะนอกจากเสน่ห์ที่มีความรู้สึกคล้ายเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่น ที่นี่ยังถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองไหนในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆที่ ศูนย์เครื่องสำอาง เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปีค.ศ. 2012 มีซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้ และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย
เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่  Happiness Inn Hotel  หรือเทียบเท่า
 
วันที่3       เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้น  ของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์  พาท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซัมจั๋ง ที่บุกป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ไข่ต้มน้ำซุปใบชาใส่เห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาติของไข่ต้มนั้นกลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอสให้เสียรสชาติ รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง จากนั้นนำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แล้วท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน
เย็น              อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง  
พักที่ YY Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4      ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ไทจง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
(อิสระอาหารกลางวัน)
14.30 น.      ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air  เที่ยวบินที่ VZ561 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
17.15 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 
หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม 300 NTD ต่อ ร้าน ต่อ ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง
**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
19-22 เม.ย.2562 13,900 13,900 4,000
17-20 พ.ค.2562 14,900 14,900 4,000
24-27 พ.ค.2562 12,900 12,900 4,000
21-24 มิ.ย.2562 13,900 13,900 4,000
17-20 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000
16-19 ส.ค.2562 13,900 13,900 4,000
30 ส.ค.-2 ก.ย.2562 13,900 13,900 4,000
20-23 ก.ย.2562 13,900 13,900 4,000
11-14 ต.ค.2562 17,900 17,900 4,000
18-21 ต.ค.2562 13,900 13,900 4,000
ราคาเด็กทารก
อายุต่ำกว่า 2ปี
5,000 บาท
 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)
 
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)
ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ท่าน
 
ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสำคัญ!
 • เงื่อนไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน  หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกครั้ง
 
 • การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง
 
 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์
 
 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน
(ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
    ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ   
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 •     ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป
(ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการให้บริการ
 • การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ 5,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ​ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • จำนวนคนในการออกเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
 
 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจองและหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 
 • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ
         ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ
หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะเนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)
 
   เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่งให้ผิด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมที่สุด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY