สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,789
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,208,102
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์เกาหลี
[ +zoom ]
Summer in Korea & Brunei สัมผัสอารยธรรม 2 ประเทศ 6 วัน 5 คืน
Print
รหัสสินค้า : PV-IAW-ICNBI-KB02-Summer in Korea&Brunei - 3 star ปรับรายการใหม่
ราคา : 17,900.00 บาท
[18 มิถุนายน 2562 12:24 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 247)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน -มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอน ไชน่าทาวน์ – เกาะนามิ – อันยาง อาร์ต ปาร์ค -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน -ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค – หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562
Summer in Korea & Brunei
สัมผัสอารยธรรม 2 ประเทศ

เดินทาง เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดการเดินทาง
 
DAY 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน                                                                            (-/-/-)                                           10.00 น.                คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
13.30 น.                ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 514
** กรุณาเตรียม Overnight Bag สำหรับใส่เสื้อผ้า และสัมภาระที่จำเป็นในวันแรกของการเดินทาง และวันที่ 5 ของการเดินทาง(ขาออกจากเกาหลี) กรุณาเตรียม Carry-on luggage โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. เนื่องจากทางเราจะดำเนินการโหลดสัมภาระให้ท่านแบบ check through ท่านสามารถนำของเหลว อาทิ โฟมล้างหน้า ครีมอาบน้ำ เจล เครื่องสำอาง พกติดตัวได้ชิ้นละไม่เกิน 100 ML. (โดยข้างบรรจุภัณฑ์จะต้องระบุปริมาณให้ชัดเจน)  **
17.15 น.             ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
                        จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ TIMES HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
DAY 2     มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน                                              (B/L/-)                                                        เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางชม มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้ ได้ระบุว่าเป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโมเสดที่ประกอบอยูด้านนอกทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น หินอ่อนสีขาวพราวกระจ่างจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษและออสเตรีย พรมเส้นใยพิเศษจากนิวซีแลนด์ และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่างทั่วถึงไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไม้ดอกนานาพรรณ และด้วยเหตุที่มัสยิดแห่งนี้มียอดโดมที่ใช้ทองคำสร้างถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคำ"
หมายเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองคำ พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานที่ทำการของทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน 
กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                        ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน  
15.10 น.                ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651
21.35 น.             ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
                        ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
                        พักที่ BENIKEA SEA STAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
DAY 3       อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม – หมู่บ้านเทพนิยาย  อินชอน ไชน่าทาวน์ – เกาะนามิ – อันยาง อาร์ต ปาร์ค         (B/L/D)                                              เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม(Incheon Art Platform) เป็น complex  เกี่ยวกับศิลปะที่ renovate กลุ่มอาคารเก่าสไตล์โกดังเก็บของแบบยุโรป เมื่อปี 1930 ในสมัยที่เกาหลีเริ่มเปิดประเทศครั้งแรก มีทั้งหมด 13 อาคารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีด้วย กลุ่มอาคารประกอบไปด้วย สตูดิโอ ห้องจัดแสดงผลงาน ศูนย์ฝึกอบรม ห้องสมุด และโถงการแสดง ทำให้บรรยากาศภายในเป็นคล้ายๆ กับพิพิธภัณท์กลางแจ้ง กับงานสตรีทอาร์ต ที่มีกลิ่นอายของความเก่าผสมกับความใหม่อย่างลงตัว
                        นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคักให้กับหมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ายออกจากเมืองนี้ไปทำงานในเมืองใหญ่กันมากจนหมู่บ้านเงียบเหงาลงไป
                        จากนั้นเดินทางไปยัง อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศ์ชิง (Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี  
บ่าย                  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก สู่ เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับ คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้สวนสนที่สูงเสียดฟ้า เพื่อสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้
                        ...ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านกลับฝั่ง...
                        นำทุกท่านเก็บภาพมุมอาร์ตๆ ณ อันยาง อาร์ต ปาร์ค (Anyang Art Park) ที่นี่เป็นสวนศิลปะขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา และมีพื้นที่กว้างมากๆ ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมแต่ละจุดอยู่ห่างกันหน่อย ซึ่งจะมีทางเดินและแผนที่ให้ตามไปเรื่อยๆ บางจุดอาจจะต้องเดินขึ้นเขา แต่เดินง่าย ไม่ต้องกังวลเลย ให้ฟีลเหมือนมาดื่มด่ำงานศิลป์ท่ามกลางธรรมชาติ แถมได้รูปสวยๆ กลับบ้านอีกเพียบ สำหรับจุดถ่ายรูปที่สวนศิลปะ Anyang Art Park มีทั้งหมด 25 จุด จุดถ่ายรูปไฮไลท์ที่ขอแนะนำ จุดที่ 10 : Anyang Crate House, จุดที่ 12 : Anyang Peak, จุดที่ 24 : Linear Building up in the Trees
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
พักที่ RAMADA HANGANG ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
DAY 4      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก –
               โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน                                                                                                      (B/L/D)                                
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่ง     กระเช้าลิฟท์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝด  คู่แรกของโลก และ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - กันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เป็นดอกทิวลิป) และในฤดูกาลหรือช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลนั้นๆ เช่น สีสันแห่งฤดูร้อน (Summer Splash) ในเดือนสิงหาคม, เทศกาลฮาลาวีน (Happy Halloween) ในเดือนตุลาคม, เทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายปี ก็มีการตกแต่งประดับไฟให้ต้นคริสต์มาส พร้อมจัดขบวนพาเหรด Christmas Holiday Fantasy ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ก็มีเทศกาลหิมะ และการเล่นเลื่อนหิมะ ชม กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ
                   นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิ MAYWELL TENSION NO.5 นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีของสเปรย์น้ำแร่ช่วยยกกระชับใบหน้า ให้ใยหน้าของคุณดูอ่อนกว่าวัย กระจ่างใสภายใน 14 วัน , DEWINS SNAIL MUCIN REPAIR CREAM เมือกหอยทากสำหรับช่วยฟื้นฟูผิว สมานแผลรอยหลุมสิว เติมเต็มความยืดหยุ่นให้กับผิวคุณ
                   นำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลดและป้องกันมะเร็ง
                        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านไปเอง) นอกจากนั้นท่านยังสามารถนำคิมบับ ฝีมือของท่านกลับไปรับประทานได้อีกด้วย
                        นำท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น  1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสี และดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบิบัมบับหรือข้าวยำเกาหลี ที่เสิร์ฟในหม้อหินร้อนๆ เวลาจะกินต้องคลุกให้ไข่สดและเครื่องต่างๆ เข้ากัน เป็นวิธีที่ชาวเกาหลีใช้ในการกินข้าวมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อกันว่า ในวันขึ้นปีใหม่อาหารจากปีเก่าต้องกินให้หมดก่อนเข้าคืนส่งท้ายปี ทำให้ชาวเกาหลีนำอาหาร เครื่องเคียง และส่วนผสมต่างๆ มาผสมกับข้าวและโคชูจัง ส่วนการตกแต่งให้สวยงามและมีความหมายที่ดีในแต่ละชามนั้นมีมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัยโชซอน กระทั่งถึงทุกวันนี้
                        พักที่ RAMADA HANGANG ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 
DAY 5      ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค – หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก –
               พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง                                                                                           (B/L/-)                    
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
                   นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
                   นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโตวุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียว นุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆการรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ
บ่าย                  นำท่านชม หมู่บ้านบุคชอนฮันอก ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง ปัจจุบันสองข้างทางคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์ 
                        จากนั้นนำท่านชม พลอยอเมทิส ซึ่งประเทศเกาหลีจัดว่าเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
                   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่
                        นำทุกท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THEFACESHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งสินค้าที่นี้จะมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินในการช้อปปิ้ง
พักที่ RAMADA HANGANG ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
 
DAY 6      ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (B/-/-)                                                                       เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาเก็ต ที่มีการจำหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น
                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
12.35 น.             เหินฟ้าสู่ ประเทศบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 652
16.55 น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน 
18.40 น.             เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 519
20.25 น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************
อัตราค่าบริการ  **ไม่มีราคาเด็ก**
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
20-25 กรกฎาคม 2562 17,900.- 9,000.-
10-15 สิงหาคม 2562 18,900.- 9,000.-
17-22 สิงหาคม 2562 17,900.- 9,000.-
14-19 กันยายน 2562 23,900.- 9,000.-
5-10 ตุลาคม 2562 22,900.- 9,000.-
23-28 พฤศจิกายน 2562 19,900.- 9,000.-
 
วิธีการชำระเงิน    พีเรียด 17,900.-/18,900.-/19,900.- ** ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.-
                              พีเรียด 22,900.-/23,900.- ** ชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.-
                    ทางเราไม่สามารถจองที่นั่งแบบเจาะจงได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป
-ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)
-ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน Royal Brunei เส้นทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน – อินชอน –
บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ  (ตั๋วกรุ๊ป)
- น้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง
      สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม  สามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
- ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
- เข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
- พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
- น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
- ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่มีอายุ1 – 80 ปี กรณีมีอายุมากกว่า 80 ขึ้นไปทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญาฯ และท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้จากบริษัทที่ท่านไว้วางใจ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,
ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
- ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
- ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,600 บาท
     (ทางเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ขออนุญาตเก็บค่าทิป ที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
-กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้               
- ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
- การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น จึงจะทำการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
- ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
-ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ  จัดเฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบิน และที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
2. ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้น ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
3. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกเข้าไปสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัททัวร์ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY