สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 8
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,981,550
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
Hungary Slovakia Austria Czech 8D 5N
Print
รหัสสินค้า : FT-HG05B-ทัวร์Hungary Austria Czech 8D 5N (Agent 2019)
ราคา : 39,900.00 บาท
[6 มิถุนายน 2562 11:46 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 85)
สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ - บูดาเปสต์ – ล่องเรือ -บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ -ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ -เชสกี้ คลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี่ – ปราก – สะพานชาร์ลส์ –หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ช้อปปิ้ง Palladium - จัตุรัส Wenceslas -ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิน ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2562
Hungary Slovakia Austria Czech
บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก
เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ คาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำพุร้อน ปราก
พิเศษ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ และล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
 
วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
 
วันที่สอง          ดูไบ  - บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
01.15 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
          (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
08.50 น.          ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK111 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.45 น.          เดินทางถึง สนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่มีอายุมากว่าร้อยปีแล้ว นำท่านสู่ มหาวิหารแมทธิอัส (Matthias Church) มรดกโลกชิ้นสำคัญของบูดาเปสต์ โบสถ์ที่งดงามแต่จะเก่าแก่ด้วยอายุเกือบ 700 ปี มหาวิหารสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกหลังนี้ในอดีตเคยใช้เป็นโบสถ์ที่สำคัญยิ่ง เพราะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติสวมมงกุฎของกษัตริย์ฮังการีหลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมือเมื่อถูกยึดครองโดยชาวเติร์กหรือตุรกีที่เปลี่ยนให้มหาวิหารกลายเป็นมัสยิดในศาสนาอิสลามตามที่ชาวเติร์กนับถือ จนเมื่อชาวเติร์กถูกขับไล่ไปหมดแล้วมหาวิหารก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้กลับมาเป็นศาสนาสถานแห่งคริสต์ศาสนาเช่นเดิม และที่ติดกันนั้นจะมี ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและกำแพงสีขาวที่ดูเหมือนปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1905 โดยชาวประมงเชื้อสายฮังกาเรียนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ อดีตนั้นเป็นป้อมสำหรับสังเกตการณ์ เฝ้าระวังและป้องกันภัย แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของแม่น้ำดานูบไปแล้ว และได้รับการยกย่องให้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบูดาเปสต์อีกด้วย แวะชมและถ่ายรูปกับหนึ่งในสะพานที่สวยงามของเมืองบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำดานูบ และก็เป็นสะพานที่สวยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไว้ทั้งสองฝั่งของสะพาน พิเศษ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว โดยจะล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่น้ำ เราจะได้เห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี (Hungary Parliament) ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่เห็นบอกได้เลยว่านี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจำนวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว
  
        เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม         บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แม้จะว่าเป็นเมืองขนาดเล็กไม่เหมือนเมืองหลวงอื่นๆ ของยุโรป แต่ก็เป็นเมืองที่มากด้วยประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองหลวงของ ราชอาณาจักรฮังการี (Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536 – 1783 ทั้งยังหลากหลายด้วยเชื้อชาติและวัฒนธรรม เมืองบราติสลาวาเคยได้เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 3 ในกลุ่ม ยูโรเปี้ยน ยูเนียน อีกด้วย นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง เป็นย่านที่เป็นที่ตั้งของอาคารโบราณที่สำคัญหลายแห่งของเมือง มากมายด้วยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที่ล้วนสำคัญจนประเมินค่าไม่ได้ ชมย่าน จัตุรัสกลาง (Main Square) จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีของประเทศสโลวาเกีย เป็นจัตุรัสโล่งกว้าง ล้อมรอบด้วยอาคารและมีจุดเด่นคือ น้ำพุโรแลนด์ (Roland Fountain) ที่ตั้งอยู่กลางจัตุรัส เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญมากของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1572 เพื่อเป็นจุดบริการน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนในเมือง ก่อนจะมีการสร้างรูปปั้นของกษัตริย์แมกซิมิเลียนในชุดอัศวินพร้อมเกราะเต็มยศขึ้นเหนือน้ำพุ     เป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้อมเมืองนั่นเอง อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างในบริเวณนี้ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ศาลากลางเมืองเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่คงรักษามาจนถึงปัจจุบันที่กลางเป็นอาคารศาลากลางเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสโลวาเกีย และเป็นอาคารที่สร้างจากหินที่อายุมากที่สุดที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ในเมืองบราติสลาวา อาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการตั้งแต่ศตวรรษที่ 15-19 ปัจจุบันภายในศาลาว่าการแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์บราติสลาวาให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ของเมือง ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูที่ออกแบบอย่างเรียบหรูในสไตล์นีโอคลาสสิค พระราชวังพริเมท (Primate Palace) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 สำหรับเป็นที่พำนักของอาร์คบิชอป ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของนายกแห่งบราติสลาวา พระราชวังแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมภายในได้    
นำท่านเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปาร์นดอร์ฟ (Parndorf)
***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้งแบบเต็มที่*** เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษจำนวนมาก ภายในนั้นมากพร้อมด้วยแบรนด์ชั้นนำจากเกือบทั่วโลกมาให้เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย
                         อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม ณ คาร์เนอร์สตรีท (Karntner Strasse) ถนนสายนี้สืบประวัติมาตั้งแต่ยุคโรมัน ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นถนนคนเดิน ปูด้วยแนวหิน   และขนาบข้างด้วยอาคารร้านค้าทั้งเก่าและใหม่สลับกันไป บรรยากาศของผู้คน ร้านรวงริมทาง และอุณหภูมิเย็นสบาย กระตุ้นต่อมช้อปปิ้งของเราให้เดินเข้า   ออกร้านสวยอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยสักนิด ทั้งร้านขนม ร้านขายงานประดิษฐ์ และร้านขายเครื่องแก้วอื่นๆอีกมากมายนำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังขนาดใหญ่แสนงดงามที่อยู่คู่เวียนนามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 พระราชวังสีเหลืองอ่อนแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตกแต่งอย่างประณีตสง่างามสมฐานนะพระราชวังหลวง พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะชั้นเยี่ยมจำนวนมาก พระราชวังสไตล์บาโรคแห่งนี้มีจำนวนห้องมากถึง 1,441 ห้อง ที่ล้วนแล้วแต่ใหญ่โตและอลังการด้วยการสถาปัตยกรรมภายในและศิลปะแสนประณีต ด้วยความยิ่งใหญ่งดงาม และความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ ทำให้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกชิ้นสำคัญไปในปี 1996 ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเวียนนาและประเทศออสเตรียเลยทีเดียว นำท่านแวะถ่ายภาพ บริเวณ จัตุรัสมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa Platz) จัตุรัสกลางเมืองที่เป็นทั้งแลนด์มาร์กและจุดนัดพบยอดนิยมแห่งนี้นั้น ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์จัก รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa of Austria) สตรีผู้มากความสามารถและครองสถานะการเป็นประมุขของประเทศ จากจุดนี้ซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่รวมตัวอย่างสัตว์หายากหลากหลายชนิด และพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะยุคใหม่ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์สตีเฟนส์ (St. Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเวียนนาที่สวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1137 และสร้างกันนาน 75 ปี รูปทรงตัวอาคารนั้นสูงแหลมเป็นหอคอย 136.7 เมตร และสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญสตีเฟนส์ และแม้จะเป็นโบสถ์โบราณอายุกว่า 600 ปี แต่ก็ยังคงความสำคัญ ความยิ่งใหญ่ และความงดงามไม่เสื่อมคลายแม้แต่น้อย  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง ลินซ์ (Linz) เมืองขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนประเทศเช็คแห่งนี้ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เคยได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลักแห่งวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อปี 2009
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สี่              ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีโด่งดังไปทั่วโล กนี้เป็นสวนเก่า แก่ที่ได้ถูกสร้างและจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1690 สวยด้วยการบรรจงจัดและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างดี ทั้งน้ำพุ และรูปปั้น สง่างามสมกับเป็นสวนแห่ง พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) จากนั้นนำท่านสู่ ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่านการค้าสำคัญของเมืองที่เคยพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่ต่างก็หอบเอาสินค้าของตัวเองมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ถนนเส้นนี้ยังเป็นที่ตั้งของ บ้านเกิดโมสาร์ท นักประพันธ์ชื่อก้องโลกอีกด้วย ปัจจุบันย่านนี้ก็ยังพลุกพล่านไปด้วยผู้คนเช่นเดิม เพราะถนนเกไทรย์เดอกาสเซอเป็นถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็สามารถหาซื้อได้จากถนนสายนี้ เป็นอีกแหล่งข้อปปิ้งที่ขาช้อปพลาดไม่ได้
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองที่งดงามและมีเสน่ห์อย่างล้นเหลือด้วยทิวทัศน์โดยรอบที่รายล้อมด้วยทะเลสาบกว้างและภูเขาสูงที่งดงามราวกับภาพวาด พร้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์และบรรยากาศดีๆ แสนโรแมนติกแห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไปเมื่อปี 1997 พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” ตัวเมืองนั้นมีอายุเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากในช่วงประมาณเกือบพันปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมืองฮัลล์ชตัทท์ได้ทั้งเดินเท้าชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจำเมือง นั่งเรือชมทะเลสาบ แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลมาร์เก็ตสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูกปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มีอายุกว่า 500 ปีแล้วแต่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่พลาดไม่ได้  เดินทางไปต่อที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ที่ถูกล้อมด้วยแม่น้าวัลตาวาโดยมีอดีตเป็นที่ตั้งชุมชนเก่าแก่ตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็นอาคารหลายร้อยหลังที่สร้างกันมาตั้งแต่ช่วงยุคกลาง
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดับเดียวกัน
 
วัน
ที่ห้า           เชสกี้ คลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี่ – ปราก
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านเที่ยวชมเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำวัลตาวาแห่งนี้นั้นมีเสน่ห์ด้วยการเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีอดีตเป็นที่ตั้งชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็นอาคารหลายร้อยหลังที่สร้างกันมาตั้งแต่ช่วงยุคกลางแต่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ทำให้ เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกด้านการวางผังเมืองจากยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1992 เข้าชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบันตกเป็นสมบัติของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเป็นที่เรียบร้อย ด้านบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจุดหนึ่งเลย จะได้เห็นสภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ชัดเจนขึ้น ทั้งแม่น้ำวัลตาวาล้อมคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด้วยสีส้มอิฐของหลังคาทั่วเมืองนั้นงดงามอย่างที่สุด  
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่ธาตุชั้นดีและมีคุณภาพสูง ปัจจุบันคาร์โลวี วารีกลายเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังและเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ทั่วทั้งเมืองในคาร์โลวี วารียังคงมีสถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆ ที่สวยงามให้ได้ชมกันไม่ต่างจากในปราก รูปปั้นนักบุญ อนุสาวรีย์และอาคารเก่าแก่ยังมีอยู่ทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกว้างขวาง แต่บริเวณที่ดูสวยงามได้บรรยากาศดีๆ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่ Hot Spring Colonnade ซึ่งสร้างให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนในจุดที่มีน้ำพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ำที่ขึ้นมาจากดินนี้จะพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต่อนาที และเป็นน้ำที่ชาวคาร์โลวี วารีใช้ในการรักษาโรคมากว่า 600 ปีแล้ว แต่ก็จะมีอยู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถึง 12 บ่อ แต่ละบ่อก็จะให้สรรพคุณของน้ำแตกต่างกัน เช่น ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงได้ และในบ่อน้ำเหล่านี้สามารถรองดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วสำหรับตักชิมน้ำจากบ่อน้ำพุร้อน ที่มีบริการจำหน่ายอยู่ที่ด้านหน้านั่นเอง และแก้วเหล่านั้นสามารถเก็บเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลายอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ดูไปแล้วคล้ายกาน้ำนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่งอารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิ่งปลูกสร้างจากอดีต ปัจจุบันปรากได้กลายเป็นเสมือนหัวใจของยุโรป เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของยุโรปที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนให้ได้ซักครั้ง เป็นอีกหนึ่งความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างปฏิเสธไม่ได้
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่หก            ปราก– สะพานชาร์ลส์ –หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ช้อปปิ้ง Palladium - จัตุรัส Wenceslas
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพบริเวณ จัตุรัสเมืองเก่า    ( Old Tow Square ) จัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบจตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ดื่มด่ำกับบรรยากาศของยุโรปในยุคโบราณขณะเดินออกจากร้านค้าสีสันสดใสไปยังร้านอาหารรอบๆ จัตุรัส จัตุรัสกลางเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวา คุณจะพบนักแสดงเร่ ศิลปิน และไกด์นำเที่ยวได้ นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่พรากไม่ได้ สะพานแห่งนี้โดดเด่นด้วยรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด 
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการช็อบปิ้งที่ Palladium เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปรากในสาธารณรัฐเช็ก ห้างสรรพสินค้านี้มีร้านค้า 170 ร้านค้าและร้านอาหาร 30 ร้านโดยมีพื้นที่ค้าปลีก 39,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำนักงานในอาคารอีก 19,500 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก 
อิสระกับการช้อปปิ้งและถ่ายรูปเบริเวณ จัตุรัส Wenceslas (Václavské Náměstí) ตั้งอยู่ใจกลางย่าน New Town ในกรุงปราก มีความยาวทั้งสิ้น 2,460 ฟุต (750 เมตร) เยือนแหล่งรวมตัวของคนในท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ได้ที่นี่ จัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายช้อปปิ้งในกรุงปราก ในขณะที่ตอนกลางคืน บริเวณนี้จะกลายเป็นหนึ่งในย่านที่พลุกพล่านและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมือง ชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตนูโวสองฝั่งถนนขณะเดินดูสินค้าในร้านค้าปลีกที่ดีที่สุดในกรุงปราก ดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์ของประเทศเช็กที่ National Museum เหนือจัตุรัส หน้าพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นของ St. Wenceslas ซึ่งได้รับฉายาว่า "กษัตริย์    ผู้ทรงคุณธรรม" ในเพลงสรรเสริญประจำเทศกาลคริสต์มาสที่นิยมนำมาขับร้องกัน  ไม่เพียงเป็นแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนเท่านั้น แต่ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะจุดรวมพลและเฉลิมฉลองของชาวเมือง
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่เจ็ด          ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิน
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพกับด้านหน้า ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อชมสิ่งก่อสร้างที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่พรากไม่ได้ สะพานแห่งนี้โดดเด่นด้วยรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด  
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
            ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
15.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.15 น.          ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด         ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
03.00 น.          เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.15 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา
มิถุนายน 4 – 11 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62
39,900.-
กันยายน 3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62 40,900.-
ตุลาคม  
1-8 ต.ค. 62
 
8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค. 62
41,900.-
พฤศจิกายน 19-26 พ.ย. 62 40,900.-
 
4-11/15-22 พ.ย. 62
28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62
39,900.-
ธันวาคม 4-11 ธ.ค. 62
 
 
​​
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
 

อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครื่องประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจํานวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
12. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY