สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 78
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 944
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,882,100
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
12 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
ไฮไลท์ โปตุเกส 7 วัน EK
Print
รหัสสินค้า : WCT-WEK0807O ไฮไลท์ โปตุเกส 7 วัน EK [OPO-LIS] SEP-MAR 2020
ราคา : 43,900.00 บาท
[6 สิงหาคม 2562 12:54 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 810)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ -ดูไบ – ปอร์โต(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่ - ปอร์โต – บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา - โกอิมบรา – Nazare – โทม่า – ฟาติมา - มหาวิหารฟาติมา - ฟาติมา – บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลิสบอน ลิสบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade- กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง : กันยายน 2562-เมษายน 2563
ไฮไลท์ โปตุเกส

ปอร์โต(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่ - บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา
Nazare – โทม่า – ฟาติมา – มหาวิหารฟาติมา - บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา
ลิสบอน - ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม - อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade

กำหนดการเดินทาง
16-22 ก.ย.//20-26 ก.ย.//23-29 ก.ย.//27 ก.ย.-03 ต.ค.//30 ก.ย.-06 ต.ค.//04-10 ต.ค.//07-13 ต.ค.//11-17 ต.ค.//14-20 ต.ค.//
18-24 ต.ค.//21-27 ต.ค.//25-31 ต.ค.//28 ต.ค.-03 พ.ย.//01-07 พ.ย.//04-10 พ.ย.//08-14 พ.ย.//11-17 พ.ย.//15-21 พ.ย.//18-24 พ.ย.//
22-28 พ.ย.//25 พ.ย.-01 ธ.ค.//29 พ.ย.-05 ธ.ค.//02-08 ธ.ค.//06-12 ธ.ค.//09-15 ธ.ค. 62//27 ธ.ค.-02 ม.ค.//30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63
17-23 ม.ค.//20-26 ม.ค.//24-30 ม.ค.//27 ม.ค.-02 ก.พ.//31 ม.ค.-06 ก.พ.//03-08 ก.พ.//07-13 ก.พ.//10-16 ก.พ.//14-20 ก.พ.//
17-23 ก.พ.//21-27 ก.พ.//24 ก.พ.-01 มี.ค.//28 ก.พ.-05 มี.ค.//02-08 มี.ค.//06-12 มี.ค.//09-15 มี.ค.//13-19 มี.ค.//16-22 มี.ค.//
20-26 มี.ค.//23-29 มี.ค.//27 มี.ค.-02 เม.ย. 63
( กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ
23.30 น.         สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINE  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่2        ดูไบ – ปอร์โต(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่
03.30 น.         นำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ.โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK377
06.55 น.         เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปลี่ยนเครื่อง
09-15 น.        ออกเดินทางสู่เมืองปอร์โต้...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK147
14.30 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปอร์โต้ ประเทศโปตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
                   นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต (Porto) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดูว์โรทางเหนือของโปรตุเกส หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าที่สําคัญ และมีชื่อเสียงอย่างมาก จนองค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเมืองปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลก(Unesco) ในปีค.ศ. 1996 และในปี 2017 ยังได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดอีกด้วยนําท่านชม เมืองปอร์โต้ ที่มาของชื่อประเทศ โดยมาจากคําว่า Portus & Cale ซึงใช้เรียกเมืองสองฝั่งแม่น้ำ Douro แล้วกลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกัล) ในปัจจุบันนําท่านชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ที่ครั้งหนึงเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก นําท่านชมย่าน จัตุรัสใจกลางเมืองและทีว่าการเมือง นําท่านชม โบสถ์แซ่ (Se Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทโบลซ่า
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :       Axis Porto Business & Spa หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่3        ปอร์โต – บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองบราก้า (Braga) เมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญตั้งแต่สมัยโรมัน ในช่วง 265 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ้งสุดท้ายบราก้ากลายเป็นศูนย์กลางของศาสนจักรและกลุ่มขุนนาง ชันสูง นําท่านชมจัตุรัสกลางเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที 14 ชม Bom Jesus do Monte สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญประจําเมืองบราก้า จุดสําคัญของสถานที่นี้คือขั้นบันไดทีสูง 116 เมตร ที่ประดับไปด้วยไม้กางเขนซึ้งเป็นที่มาของชื่อสถานที่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสมาเรส (Guimaraes) สถานที่ประสูติของกษัตริย์ ดอม อฟองโซ เฮนริค (Dom Afonso Henriques) ในปี 1110 ในอดีตคือเมืองหลวงของอาณาจักรโปรตุคาเล่ (Portucale) หรือ โปรตุเกสในปัจจุบัน ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2001 ชมปราสาทกุสมาเรส (Castelo de Guimaraes) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งประวัตศาตร์และวัฒนธรรมของชนชาติโปรตุเกส ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 10 ปราสาทแห่งนี้จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส
เที่ยง               บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย                จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอะเวยรู่(Aveiro) เมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สําคัญแหล่งหนึ่งของโปรตุเกสซึ้งอดีต เคยเป็นเมืองท่าที่เจริญมากๆ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เวนีสแห่งลุ่มแม่น้ำโปรตุเกส” นำท่านเดินทางสู่เมือง โกอิมบรา (Coimbra) เป็นอีกเมืองสําคัญของโปรตุเกส เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโปรตุเกสและถือเป็นมหาลัยที่เก่าแก่อันดับต้นๆของยุโรปอีกด้วย
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :        Trup Coimbra Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่4        โกอิมบรา – Nazare – โทม่า – ฟาติมา - มหาวิหารฟาติมา
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง Nazare เดินเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่ความที่มีหาดทรายกว้างและสวยงาม ทำให้เป็นที่นิยมของชาวโปตุเกสและชาวยุโรป มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนทำให้หมู่บ้านขยายตัวเป็นเมืองและกลายเป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดัง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโทม่า (Tomar) เมืองเก่าแก่ที่ล้อมรอบด้วยอาคารสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดซานตาเร็ม (Santarém) บริวเวณตอนกลางของประเทศที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่การเกษตรที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของโปรตุเกสอีกด้วย  นำท่านชมภายนอก ของปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโทม่า (Convent of Christ in Tomar) อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เป็นคอนแวนต์ที่ได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโปรตุเกส มีความโดดเด่นทางด้านลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการผสมผสานระหว่าง ศิลปะแบบโรมัน , โกธิค , เมนูเอลีน และเรเนอซองส์ ต่อมาปราสาทและคอนแวนต์ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1983
เที่ยง               บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
 
บ่าย                นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟาติมา (Fatima) เมืองซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้แสวงบุญผู้ซึ่งเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มารีที่มหาวิหารขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระแม่มารี ตามตำนานเล่าว่า เด็กเลี้ยงแกะ 3 คน นามลูเซีย, ฟรานซิสโก้, และจาซินต้า ได้พบกับพระแม่มารีอาหรือพระแม่พระประจักษ์ที่ทรงเสด็จมามอบข่าวสารจากสวรรค์ให้กับมนุษย์ นำท่านชม มหาวิหารฟาติมา มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 โดยในทุกๆปีจะมีชาวคาทอลิคผู้แสวงบุญเดินทางมาสักการะบูชาพระแม่มารีย์นับล้านคนในมันที่ 13 พฤษภาคม และ 13 ตุลาคม นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศึกษาพอลที่ 5 อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1982 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่ 2 เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นศูนย์การศึกษาและสะท้อนข้อความของฟาติมา โดยจุผู้เข้ารับฟังได้ถึง 2,000 คน และยังมีที่พักสำหรับผู้แสวงบุญได้ถึง 400 คนด้วยกัน จากนั้นนำท่านชม ถ้ำโมด้า (Moeda Cave) ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี ค.ศ.1971 โดยนายพรานสองคนซึ่งกำลังล่าสุนัขจิ้งจอกเป็นผู้ค้นพบ ตัวถ้ำมีความยาวราว 350 เมตร และลึก 45 เมตร อุณหภูมิในถ้ำเย็นสบายที่ 18 องศาเซลเซียส นำท่านชมหินงอกหินย้อยที่เรียงตัวอย่างสวยงามภายในถ้ำ
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก         
พักที่ :        Steyler Fatima Hotel Congress & Spa หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่5        ฟาติมา – บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา – ลิสบอน
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองบาตาลยา(Batalha) เป็นเมืองเล็กๆที่มีโบสถ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส คือ Batalha Monastery โบสถ์นี้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระแม่มารี โดยสร้างอยู่ใกล้กันสนามรบที่พระเจ้าฌูเอาว์ที่ 1 แห่งโปตุเกส นำทหารโปตุเกส รบกับพระเจ้าจอห์นที่ 1 กษัตริย์แคว้นคาสตีล ซึ่งมาอ้างสิทธิครอบครองราชบัลลังก์และแผ่นดินโปตุเกสผ่านราชินีของตน จนได้รับชัยชนะ ในปี ค.ศ. นำท่านเดินทางสู่เมืองอัลโคบาซา Alcobaca เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในจังหวัด อูเอสเต้ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 60,000 คน นำท่านอารามซานต้ามาเรียSanta Maria Monastery ศาสน์สถานที่ถูกสร้างขึ้นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื่อรำลึกถึงชัยชนะที่แย่งชิงดินแดนได้จากชาวมัวร์เมื่อปี ค.ศ.1147 ถูกขนานนามว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกสไตล์  ซิสเตอร์เชี่ยนโกธิค ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารสไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้ อารามซานต้ามาเรียยังได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1989  และยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกสอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองออบิโดส Obidos  เมืองป้อมปราการโบราณ ซึ่งมีประชากรอยู่เพียงหมื่นกว่าคนในปัจจุบัน ชื่อเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่งแปลว่า ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้นโดนอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดยแขกมัวร์เมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปีถัดมาได้ถูกยึดครองโดย อฟองโซ่ เฮนริค กษัตริย์องค์แรกแห่งโปรตุเกส มีเวลาให้ท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณ ราวกับว่าวันเวลาจะหยุดนิ่งอยู่ที่ต้นยุคกลางเมื่อครั้งที่กษัตริย์เดนิสได้ส่งมอบเมืองออบิโดสนี้ให้แก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจักรอารากอน เป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสเมื่อ ค.ศ. 1282 ป้อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส
เที่ยง               บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาฟรา (Mafra) นำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังมาฟรา Mafra Palace พระราชวังที่ผสานศิลปะสองสไตล์เข้าด้วยกัน ระหว่างบาโรคและอิตาเลี่ยนนีโอคลาสสิค ก่อสร้างช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และถูกรองรับเป็นหนึ่งในอนุสรณ์แห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1910 พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้รองรับเป็นที่ประกอบราชพิธีมากมาย เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างขวางกว่า 40,000 ตารางเมตร นับเป็นหนึ่งในพระราชวังของประเทศที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ จากนนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน “LISBON”
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :       Tryp Lisboa Caparica Mar Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
 
วันที่6        ลิสบอน – ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม
                   อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินตร้า “SINTRA” เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินเล่นชมตัวเมืองเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมโรก้า “CAPO DA ROCA”  อันเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป  ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถซื้อ “Certificate” เป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้
เที่ยง               อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย                นำท่านชมกรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคาสเตโลแบรนโค ผ่านชม PONTE 25 ABRIL “สะพาน 25 เมษายน” สะพานแขวนที่ยาวที่  สุดในยุโรป เข้าสู่กรุงลิสบอน ชมตัวเมืองลิสจากบนยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Cristo Rai (National Sanctuary of Christ the King) คล้ายกันกับที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นำท่านชมอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอย เบเล็ง “Belem Tower” เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจแ  ละค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส จากนั้นชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม “Jeronimos Monastery” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์  เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON,GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
21.15 น.         นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK194

วันที่7        กรุงเทพฯ
08.05 น.         เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปลี่ยนเครื่อง พักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
09.40 น.         เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK372
19.15 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 
อัตราค่าบริการ
ช่วงออกเดินทาง
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
              พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
ก.ย.-พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 14,900
07-13 ต.ค.//11-17 ต.ค.//
18-24 ต.ค.//21-27 ต.ค. 2562
45,900 45,900 45,900 14,900
ธ.ค. 2562 45,900 45,900 45,900 14,900
ปีใหม่ 2563 53,900 53,900 53,900 15,900
ม.ค.-มี.ค. 2563 43,900 43,900 43,900 14,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปอร์โต้ // ลิสบอน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท***
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •  
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ   พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4,000.-)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
-      ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
-      ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
-      ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก 
 • 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
 • 20 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์
 • 15 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 
  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 •  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
  * หนังสือรับรองจากธนาคา
  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต พร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 •   และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY