สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,662
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,207,975
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์จีน , ทัวร์ธิเบต
[ +zoom ]
ไต้หวันสุดฟิน...เที่ยว กิ ชิม ช้อป 5 วัน 4 คืน
Print
รหัสสินค้า : TEC-FT-TPETG03C ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 Up.10-5-19
ราคา : 21,991.00 บาท
[16 พฤษภาคม 2562 13:33 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 238)
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – มืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป – ศูนย์คอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน-ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89-ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง -MITSUI OUTLET  –  ไทเป  –  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2562
  
ไต้หวันสุดฟิน...เที่ยว กิ ชิม ช้อป 5 วัน 4 คืน
นำท่านชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว เมืองโบราณจิ๋วเฟิ่น อนุสสรณื์เจียงไคเซ็ท หมู่บ้านสายรุ้ง

 
วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
05.30.                     คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3  เคาน์เตอร์เช็คอิน C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
08.25.           บินลัดฟ้าสู่เมืองไทเป โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
13.05 .           เดินทางถึงเมือง ไทเป ถูกค้นพบครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกส และได้ตั้งชื่อว่า “ฟอร์โมซา” ในยุคแรกๆ พื้นที่แถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าท้องถิ่น ผ่านการปกครองและอพยพของชาวจีนฮั่นมาหลายยุคหลายสมัย บวกยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ฮอลันดา จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนย้ายอพยพมายังไต้หวัน ในปี ค.ศ. 1949 ไทเปจึงเป็นเมืองหลวงของไต้หวันอย่างเป็นทางการ
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
นำนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน เมืองไถจงตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะไต้หวัน จึงมีชื่อว่าไถจงหรือตอนกลางของไต้หวัน นอกจากนั้นแล้ว ในอดีตยังเคยได้ชื่อว่า เกียวโตแห่งฟอร์โมซา เพราะความสงบเงียบเหมือนกับนครเกียวโต นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน สร้างขึ้นเพื่อให้ทหารและครอบครัวของพรรคก๊กมินตั๋งที่ลี้ภัยมาอยู่ที่ไต้หวันได้อยู่อาศัย เมื่อเวลาผ่านไปนานผู้อยู่อาศัยเดิมก็ทยอยย้ายออก หรือเสียชีวิต จนกระทั่งมีโครงการปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ ในระหว่างการรื้อถอน มีทหารเก่านายหนึ่งได้ทำการบอกลาหมู่บ้านอันเป็นที่รักแห่งนี้ด้วยการวาดลวดลาย สีสันตามกำแพง แต่งแต้มหมู่บ้านที่เกือบร้างให้เต็มไปด้วยตัวอักษรและตัวการ์ตูนอันแสนสดใส  จนในช่วงปี 2010 อาจารย์และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย Hungkuang ได้มาพบเห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าน่าสนใจ จึงช่วยกันทำโครงการอนุรักษ์ไว้ จนในที่สุด หมู่บ้านแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้ในนาม “สวนสาธารณะศิลปะแห่งสายรุ้ง” และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 25 มกราคม 2014 จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ตลาดนัดฝงเจี่ย ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ เลือกทานอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เช่น พายสับประรด ไก่ทอด นอกจากนี้ยังมี ร้านขายรองเท้า สินค้าแบรนด์เนม หรือเครื่องประดับทั้งจากเกาหลีและญี่ปุ่น ก็สามารถเลือกซื้อได้ที่นี
ค่ำ                 äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก King Bridge Hotel Taichung ระดับ 3.5 หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง          เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป – ศูนย์คอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน
เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ภูมิภาคเขียวขจี ได้ถูกตั้งชื่อเล่นว่า แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน แห่งนี้ประกอบด้วยเทือกเขาสูง แม่น้ำใส และทะเลสาบอันเงียบสงบ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร และทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ด้วยความสูงกว่า 748 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตัวทะเลสาบนั้น แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งตะวันออกนั้น คล้ายกับพระอาทิตย์ และตรงกันข้ามฝั่งตะวันตกนั้นเป็น พระจันทร์ ล้อมรอบไปด้วยแนวเทือกเขาสูงใหญ่ อีกทั้งมาตรการการจัดการ ไม่อนุญาตให้มีอาคารบ้านเรือนแออัด ไม่อนุญาตให้ว่ายน้ำในทะเลสาบ จึงทำให้น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสแจ๋ว สะอาดสะอ้าน นำท่านล่องเรือชมวิวอันสวยสดงดงามของขุนเขาสลับกับผืนน้ำ จากนั้นนท่านสักการะ พระอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือวัด เสวียนจ้าง ช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ทหารญี่ปุ่นเข้าคุมเมืองนานจิงอยู่และนำเอา อัฐิพระถังกลับไปยังญี่ปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงและหลังการเจรจาอันยาวนาน จึงมีข้อสรุปว่าแบ่งส่วนหนึ่งไว้ที่ญี่ปุ่น อีกส่วนหนึ่งนำมาที่ไต้หวัน ซึ่งก็อยู่ที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้นี่เอง  วัดแห่งนี้ท่านสามารถชมวิวมุมสูงของทะเลสาบได้ นอกจากนั้น จากวัดแห่งนี้ จะสามารถเห็นเกาะลาลู ได้ไกล้ที่สุดอีกด้วย
เที่ยง               äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
บ่าย                นำท่านขอพร ณ วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ สำหรับท่านที่ทำการค้าหรือต้องการให้การงานเจริญก้าวหน้า จะนิยมมากราบไหว้สักการะท่านที่นี่ ที่นี่ยังมีเทพเจ้าเหวินชางที่เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และขงจื่อผู้โดดเด่นทางด้านสติปัญญา สำหรับผู้ที่ร่ำเรียนศึกษา งานด้านวิชาการ ความรู้ สติปัญญา ความสามารถทางบุ๋นและบู๊ของเทพทั้งสององค์นั้น เป็นที่มาของวัดเหวินอู่แห่งนี้นี่เองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเปจากนั้นนำท่าน นำท่านแวะชมสินค้าเครื่องสำอางที่ ศูนย์คอสเมติก โดยเครื่องสำอางที่นี่นั้นราคาถูกกว่าที่ไทยมาก โดยเฉพาะแบรนด์ท้องถิ่นของไต้หวัน หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางค์นำเข้าญี่ปุ่นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica กระทั่งสินค้าบางอย่างยังมีราคาถูกกว่าที่ญี่ปุ่นอีกด้วย และยังมีแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีให้เลือกอีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นต่างๆ ลดจุใจ จากนั้นนำท่าน อิสระช็อปปิ้งตลาดซื่อหลิน หนึ่งในแหล่งละลายทรัพย์ลำดับต้นๆ ของไต้หวัน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกรูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคารตลาดนี้อีกมาก ซึ่งจะขายของ คละกับร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ                 äบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม          ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะซื้อของฝาก ณ ร้านขนมพายสับปะรด ของฝากขึ้นชื่อประจำชาติ ใครมาแล้วไม่ชิมหรือ พายสับปะรดหรือ เค้กสับปะรด ขนมสับปะรด นั้นเป็นหนึ่งในของฝากยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมา เพราะนอกจากรสชาติอร่อย แพ็กเกจสวยงาม ราคายังไม่แพงอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว ชมผลงานศิลปะจากธรรมชาติ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ำทะเลสีครามสวยงามแปลกตา
เที่ยง               äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารทะเล
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวันที่มีทัศนียภาพที่สวยงามทั้งในวิวของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนถูเขา สามารถมองลงไปเห็นทะเล สองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดง แบบจีน ตลอดสองข้างทาง อีกทั้งสองข้างทางนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า อาหารทานเล่น และโรงน้ำชาในสไตล์โบราณ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ที่ไม่ว่าใคร เมื่อได้มาไต้หวันแล้ว แต่ไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนยังมาไม่ถึง ตึกไทเป 101 ในอดีตเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนกระทั่งในปี 2011 ถูกโค่นโดยตึก Burj Khalifa ของเมืองดูไบ ตึกแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก ตัวตึกทั้งหมดมี 101 ชั้นที่อยู่เหนือพื้นดิน ซึ่งเป็นที่มาของตึกนี่เอง แม้ว่าจะมีขั้นใต้ดินอีก 5 ชั้นก็ตาม ตึกไทเป 101 เป็นทั้งอาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า ที่มีร้านอาหาร ร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย เฉพาะไฮไลท์อยู่ตรงจุดชมวิว ชั้น 88 (หมายเหตุ ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก ไทเป 101 ให้ทุกท่านอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือ หากลูกค้าท่านใดที่ต้องการขึ้นตึกก็สามารถเลือกซื้อบัตรเข้าได้เช่นกัน) จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง Mitsui Outlet นำท่านปแวะช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่า 280 ร้าน เช่น  Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย โดยราคาของสินค้าที่นี่จะถูกกว่าตามห้างสรรพสินค้ากว่า 40%ถึง 70% เลยทีเดียว
ค่ำ                 äบริการอาหารเย็นภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่             ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง
เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชมสินค้าจาก ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม แร่ธาตุธรรมชาติที่เราสามารถพบได้ทั้งในรูปแบบของก้อนแร่ธาตุ เป็นแร่ธาตุที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ ด้วยการที่ญี่ปุ่นเคยปกครองไต้หวันทำให้วัฒนธรรมการทานอาหารทะเลแบบญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการรับประทานอาหารของไต้หวันด้วย ตลาดปลาที่นี่เปรียบเสมือนอาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหาร อาทิเช่น อาหารทะเลสด บาร์อาหารทะเล เนื้อสัตว์, ร้านขายของชำ ตลาดดอกไม้ นอกจากอาหารสดแล้ว ยังมีอาหารพร้อมรับประทานได้แก่ โซนซูชิ ปิ้งย่าง หม้อไฟและอาหารกล่องอีกด้วย
เที่ยง               äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                นำท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ร้าน DUTY FREE ท่านสามารถเลือกชมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมราคาย่อมเยา แน่นอนราคาสินค้าที่นี่ย่อมถูกกว่าเมืองไทย จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ก อนุสรณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงจอมพลเจียงไคเช็ก ที่นี่จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวัน โดยมีบันไดสูง 89 ชั้นตามอายุขัยของตัวเจ้าของ และในทุกๆ วันจะมีพิธีสำคัญอยู่ 2 อย่าง คือพิธีเชิญธงชาติ และการสับเปลี่ยนเวรยาม โดยการสับเปลี่ยนเวรยามนั้น จะเริ่มที่จุดที่ตั้งรูปหล่อของเจียงไคเช็ก ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มอยู่นี่นั้นเอง จากนั้นนำท่าน อิสระช็อปปิ้งย่านซีเหมินติ่ง ย่านการค้าสำคัญของเมืองไทเป ณ ย่านซีเหมินติ่งแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลิศรส สินค้าแฟชั่นนานาชนิด สินค้าแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่น แหล่งรวมตัวของศิลปินและนักแสดงข้างถนน อีกมากมาย  
ค่ำ                 ä บริการอาหารย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก : Eastern hotel yangmei ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า แช่น้ำร้อนภายในห้องพัก

 
วันที่ห้า            MITSUI OUTLET  –  ไทเป  –  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า                äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนเพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ศูนย์รวม MITSUI OUTLET ขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ หลินโคว่ เมืองนิวไทเป มีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall โดยร้านรองเท้ายี่ห้อต่างๆจะอยู่ใน โซน Out mall ชั้น 2 “อาทิ ร้าน Asics Factory Outlet (แบรนด์ในเครือของ Onitsuka) มีรองเท้า Onitsuka tiger ขายราคาเริ่มต้นที่ 1,000 NT (ราคาประมาณ 1,128 บาท) ภายในมีรองเท้าให้เลือกมากมายหลายรุ่นแต่ส่วนมากจะเป็นรองเท้ารุ่นที่ออกมาอย่างน้อย 1 ปีแล้ว และราคาถูกกว่า Shop ในไทยมากกว่า 50% รวมทั้งมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งปีอีกด้วย ” และยังมีรองเท้าแบรนด์ดังอีกหลายยี่ห้อที่ถูกกว่าไทยหลายเท่าแน่นอน   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
14.05 น.           บินลัดฟ้าเดินทางกลับกรุงเทพโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG633 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
16.50 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 
 
ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน
 
เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง
 
เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง
 
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 
พักเดี่ยว
1216 ก.ค. 62 23,991 23,991 22,991 12,291 4,490
10 – 14 ส.ค. 62 22,991 22,991 21,991 11,291 4,490
21 – 25 ก.ย. 62 21,991 21,991 20,991 10,291 4,490
12 – 16 ต... 62 23,991 23,991 22,991 12,291 4,490
23 – 27 ต... 62 22,991 22,991 21,991 12,291 4,490
 
 
อัตราค่าข้างต้นนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท /ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยจะทำการเรียกเก็บทิป ณ สนามบิน)
  • กรณีมีผุ้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่มท่านละ 500 บาท รวมเป็น 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถและไม่มีเกณฑ์บังคับ)
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการเป็นเงินมัดจำหรือยอดเต็มจำนวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 
เงื่อ
นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีที่ทางลูกค้าส่งเอกสารล่าช้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันออกเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมท่านละ 2,550 บาท เพื่อดำเนินการขอวีซ่าแบบด่วน 2 วันทำการ โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าจีนประจำประเทศไทย
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 22. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น ร้านชา / ร้านพายสับปะรด /ผลิตภัณฑ์เจอร์มาเนี่ยม / คอสเมติค / ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่านเป็นจำนวน 1,000 NTD ต่อท่าน
 23. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY