สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,563
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,213,871
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ทัวร์อินเดีย, ทัวร์เนปาล, ทัวร์ภูฏาน
[ +zoom ]
อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน
Print
รหัสสินค้า : TEC-FT-SXR TG03C-อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชม
ราคา : 29,900.00 บาท
[23 พฤษภาคม 2562 10:05 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 314)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี-เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม-พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-บ้านเรือ-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท-ล่องเรือสิคาร่า-ศรีนาคา-เดลลี-ประตูชัย India Gate-อักรา-ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล-เดลลี-ช้อปปิ้งจันปาท-สนามบินเดลลี-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขากุลมาร์ค 

ล่องเรือสิคารา ชมทัชมาฮาล ประตูชัยอินเดีย

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยื่นขอ E Visa ประเทศอินเดียให้กับผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ร่วมเดินทางมีวีซ่าปี**
 
วันแรก            กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เดลลี
20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Airways (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
23.25 น.          บินลัดฟ้าสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG331 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
วันที่สอง           เดลลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม
02.20 น.                    เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี
….. น.             ออกเดินทางสู่ ศรีนาคา (Srinagar) รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบิน …. เที่ยวบินที่ (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
***หมายเหตุ*** เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจำกัดน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จำนานท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถนำขึ้นเครื่องได้ ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จำนวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน้ำหนักเกินทางสายการบินจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องชำระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการคำนวนน้ำหนักสัมภาระก่อนการเดินทางทุกครั้ง หรือถ้าหากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มโปรดติดต่อบริษัท
….. น.             ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้และงานศิลปะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์นี้เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรชาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮานผู้สร้างทัชมาฮาล) ได้เสร็จมาจากเมืองอัครา เพื่อมาเที่ยวดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบัญชาให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ำพุร้อนหลายแห่งเพื่อเป็นที่พักผ่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ จากนั้นนำท่านนั่งรถ Innova คันละ 4-5 ท่าน หรือ รถตู้ Tempo นั่งคันละ 8-10 ท่าน สู่เมือง พาฮาลแกม อยู่ห่างจากศรีนาคาประมาณ 90 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง )เป็นเมืองที่มีความสูง 2130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะปกคุมด้วยหิมะ อากาศหนาวเย็น น้ำในลำธารเย็นเฉียบ แม่น้ำสายย่อยๆ ไหลมาบรรจบรวมกันเป็น “แม่น้ำลิดดาร์” (Liddar) ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศทุ่งหญ้า ป่าสน และวิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองพาฮาแกม และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดียหลายเรื่อง ท่านสามารถเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง ขี่ม้าชมเมือง ( ค่าขี่ม้า ไม่รวมในค่าทัวร์ )
 เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
 บ่าย              พาฮาลแกม เป็นเมืองที่มีความสูง 2130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาวจะปกคุมด้วยหิมะ อากาศหนาวเย็น น้ำในลำธารเย็นเฉียบ แม่น้ำสายย่อยๆ ไหลมาบรรจบรวมกันเป็น “แม่น้ำลิดดาร์” (Liddar) ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศทุ่งหญ้า ป่าสน และวิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองพาฮาแกม และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดียหลายเรื่อง ท่านสามารถเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง ขี่ม้าชมเมือง ( ค่าขี่ม้า ไม่รวมในค่าทัวร์ )
เย็น                บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
                    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hill Top Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม           พาฮาลแกม-กุลมาร์ค-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-บ้านเรือ
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก สำหรับในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว นอกจากนี้กุลมาร์คยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านหมู่บ้านชาวพื้นเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
บ่าย                จากนั้นนำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา  (รวมอยู่ในค่าทัวร์) ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน  หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส
เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง (สำหรับช่วงที่มีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีหรือเล่นลากเลื่อนหิมะได้ ค่าเล่นสกีและลากเลื่อนหิมะ ไม่รวมในค่าทัวร์)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองศรีนาคาและนำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักบ้านเรือ HOUSE BOAT) ***จะมีพ่อค้าพายเรือนำสิ้นค้ามาขายถึงบนเรือ เช่น ผ้าพาสมีน่า, เปเปอร์มาเช่, สร้อยคอ, กำไร, เครื่องเงิน ฯลฯ
เย็น                บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ
พักบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่             ศรีนาคา-โซนามาร์ค-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค เป็นที่รู้จักกันในนาม "ประตูสู่ลาดัคห์" จุดสุดท้ายก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเมือง เลห์ ของลาดัคห์ โดยข้ามภูเขา โซจิ ลา (Zoji La) เส้นทางที่ไปโซนามาร์คนี้จะขนานไปกับ แม่น้ำสินธุ (Sindhu River) ต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หลายสายในอินเดีย อยู่ห่างจากศรีนาคา ประมาณ 90 กิโลเมตร ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายไหม
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
บ่าย                นำท่านชม โซนามาร์ค สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร โซนามาร์ค หมายถึง ทุ่งแห่งหญ้าทอง โซนามาร์คล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสูง ตั้งแต่ 4600 - 5300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นเทือกเขาหิมาลัย มีเส้นทาง Trekking สู่ทะเลสาบ และมีดอกไม้ป่าตลอดทั้งปี ที่โซนามาร์ค ในบรรยากาศดีๆ เราสามารถเดินชมธรรมชาติและชมความงามของ ธารน้ำแข็งกราเซีย ธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะทับถมกันมานาน  นำท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ที่ตั้งอยู่รอบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิซาฮังคีร์เพื่อพระมเหสีพระนางนูรชาฮาน และเมืองศรีนาคาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านชม สวนนิชาท (สวนแห่งความสุข) มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบดาล  มีภูเขาซาร์บาวาล ตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล
เย็น                บริการอาหารเย็น ณ บ้านเรือ
พักบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า            ล่องเรือสิคาร่า-ศรีนาคา-เดลลี-ประตูชัย India Gate-อักรา
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ
                              นำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ
                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา
….. น.             ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยสายการบิน …. เที่ยวบินที่ (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
***หมายเหตุ*** เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศอินเดีย มีการจำกัดน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 15 กก. *จำนวนท่านละไม่เกิน 1 ใบเท่านั้น และสามารถนำขึ้นเครื่องได้ ท่านละ ไม่เกิน 7 กก. จำนวนท่านละไม่เกิน 1 ใบ กรณีท่านมีน้ำหนักเกินทางสายการบินจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องชำระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความกรุณาร่วมมือในการคำนวนน้ำหนักสัมภาระก่อนการเดินทางทุกครั้ง หรือถ้าหากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มโปรดติดต่อบริษัท
….. น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี อาคารผู้โดยสารบินภายในประเทศ
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
บ่าย                          จากนั้นนำท่านชม ประตูชัยอินเดีย หรือ India Gate ประตูเมืองแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ คือวันชาติ (26 มกราคม)และงานวันฉลองเอกราช (15 สิงหาคม) อนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Frontier) และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 (Third Afghan War) และเป็นการสร้างอุทิศทหารอินเดียจำนวน 60,000 คนที่ตายในสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่วนยอดบนของประตูเมืองทำอุทิศทหารที่หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อักรา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
เย็น                บริการอาหารเย็นภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเข้าที่พัก Taj Villa Hotel ระดับ 3*หรือเทียบเท่า

 
วันที่หก            ป้อมอักรา-ทัชมาฮาล-เดลลี-ช้อปปิ้งจันปาท-สนามบินเดลลี
เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
          จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมอักรา พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลายาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทัชมาฮาล ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
บ่าย                          สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ เดลี  เป็นเมืองมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า และเดลีใหม่ (นิวเดลี) ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดจันปาท เป็นตลาดช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกของอินเดีย เช่น ภาพวาด หนังสือ กระเป๋าเสื้อผ้า เครื่องประดับ กำไลข้อมือ-ข้อเท้า ผ้าปูโต๊ะในสไตล์อินเดีย ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อจะเป็นนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ โดยราคาก็จะสูงเป็นพิเศษ ถ้าไปช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทนี้ต้องมีความอดทนในเรื่องของการต่อราคาเป็นพิเศษ 
เย็น                บริการอาหารเย็นภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อนำท่านเช็คอินรับบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
23.30 น.          บินลัดฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 25 นาที (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
วันที่เจ็ด           สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
05.25 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
........................................................................................
 
อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ
 อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน-TG  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน
ไม่รวมค่าวีซ่า
เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง
ไม่รวมค่าวีซ่า
เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ไม่รวมค่าวีซ่า
พักเดี่ยว
12-18 ก.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900
09-15 ส.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900
11-17 ต.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900
18-24 ต.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900
25-31 ต.ค.62 30,900 30,900 30,900 17,900 5,900
01-07 พ.ย.62 30,900 30,900 30,900 17,900 5,900
08-14 พ.ย.62 29,900 29,900 28,900 15,900 5,900
04-10 ธ.ค.62 *วันหยุด 31,900 31,900 30,900 18,900 5,900
             


 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา, เมนูอาหาร และสถานที่ตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.สำหรับเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.สำหรับเที่ยวบิน เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visaท่านละ 3,000 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) ***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กับผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ร่วมเดินทางมีวีซ่าปี***
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียแบบ E Visa ให้กับผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ร่วมเดินทางมีวีซ่าปี
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท และในกรณีที่มีผู้เดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-Visa ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า E-Visa และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย ประจำประเทศไทย
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบการคืนเงินทั้งหมด
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
 
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย(E-Visa)
 
1.แบบฟอร์ม แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการขอวีซ่า โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.ไฟล์แสกนหนังสือเดินทาง (Passport) ไฟล์สกุล pdf
3.สแกนรูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 2 รูป

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY