สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 959
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,882,115
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
12 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
บาห์เรน จอร์แดน นครเพตรา ศิลาสีกุหลาบ 7 วัน 5 คืน
Print
รหัสสินค้า : TEC-AMM GF01V - เที่ยวฟิน บาห์เรน จอร์แดน OCT-DEC 19
ราคา : 46,991.00 บาท
[6 สิงหาคม 2562 14:26 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 857)
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อัมมาน -เมืองศิลปะมาดาบา – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ – ปราสาทเครัค – ป้อมโบราณยุคครูเสด – เมืองอควาบา -ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม (นั่งรถจีปตะลุยทะเลทราย) -เมืองเพตรา – วิหารสลักเพตรา – ช่องแคบชิคพิศวง – ทะเลเดดซี -นครโบราณเจราช – อัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง จอร์แดน – บาห์เรน – มัสยิดAl Fateh – ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq - กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
บาห์เรน จอร์แดน นครเพตรา ศิลาสีกุหลาบ

 

วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – อัมมาน
08.00 น.          คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที *** เดินทางวันที่ 7-13 พ.ย. , 5-10, 12-17 ธ.ค. 62 ***
08.30 น.          คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที *** เดินทางวันที่ 17-22 ต.ค. 62 ***
เที่ยวบินขาไปและขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทั้งนี้เป็นการารเปลี่ยนแปลงตามตารางบิน
ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั่น  ก่อนทำการออกตั๋วภายในทุกครั้ง  กรุณาเชคกับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทาง
11.00 น.          บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที
11.50 น.          บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที
14.40 น.                    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน พักผ่อนภายในสนามบิน เพื่อรอต่อเครื่องไปยังกรุงอัมมาน
15.05 น.                    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน พักผ่อนภายในสนามบิน เพื่อรอต่อเครื่องไปยังกรุงอัมมาน
17.55 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF973 (บนเครื่องเสิร์ฟอาหารว่าง)
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ
18.00 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF973 (บนเครื่องเสิร์ฟอาหารว่าง)
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ
19.50 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย
20.30 น.                     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศบาร์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ประเทศจอร์แดน เรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) ประเทศหนึ่งในในตะวันออกกลาง ที่มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก จอร์แดนเป็นประเทศที่เกือบไม่มีทางออกสู่ทะเล มีชายฝั่งทะเลเดดซีร่วมกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครอง มีชายฝั่งอ่าวอะกาบาร่วมกับอิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย Days Inn Or Amman West Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง           เมืองศิลปะมาดาบา – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ – ปราสาทเครัค – ป้อมโบราณยุคครูเสด  เมืองอควาบา
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                    นำท่านเดินทางสู่ เมืองศิลปะมาดามา (Madaba) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดในฐานะ “เมืองแห่งโมเสก” โดยไฮไลท์ของที่นี่คือโบสถ์กรีก–ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ ที่มีภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่ง เยรูซาเล็มที่ทำจากโมเสกสีต่าง ๆ ประมาณ 2 ล้านชิ้น ด้วยขนาดที่ใหญ่ถึง 25 x 25 ตารางเมตร และยังคงสภาพเดิมไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ แผนที่นี้ได้แสดงถึงหุบเขา หมู่บ้านและเมือง ตามแนวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์และได้กลายเป็นงานชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดของจอร์แดน นอกจากนี้แล้วยังคงมีศิลปกรรมโมเสกอีกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามโบสถ์ของเมืองมาดาบาและบ้านต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นของจอร์แดนที่จะอนุรักษ์งานศิลป์โมเสกไว้ให้มากที่สุดจึงเกิดสวนโบราณคดีแห่งมาดาบาและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันบูรณะโบสถ์ไบเซนไทน์หลายแห่ง ซึ่งรวมถึงงานโมเสกชิ้นที่โดดเด่นจากโบสถ์เวอร์จิ้น และโรงละครฮิปโปไลตัส เป็นส่วนหนึ่งของคฤหาสน์ในสมัยศตวรรษที่ 6 ด้วย จากนั้นออกเดินทางสู่ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ (Mount Nebo) ผู้คนกล่าวขานกันว่ายอดเขาเนโบแห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพของโมเสสและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์แดน และเมื่อคุณยืนอยู่บนยอดเขา คุณจะได้เห็นสิ่งที่โมเสสเคยเห็น นั่นคือภาพของหุบเขาและแม่น้ำ เด็ดซี เจริโค และ ยารูซาเล็ม ดินแดนแห่งพันธสัญญา สถานที่แห่งนี้เป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์แต่โบราณ อันถือเป็นปลายทางของเส้นทางแสวงบุญสำหรับผู้ศรัทธา โบสถ์บนยอดเขาเนโบ ได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่สี่เพื่อแสดงบ่งชี้จุดที่โมเสสเสียชีวิต มีหลุมฝังศพทั้งหมดหกหลุมที่ถูกขุดลงไปในหินใต้พื้นโบสถ์ที่ปูด้วยโมเสก แลนด์มาร์คสำคัญบริเวณผาด้านหลัง ซึ่งมีอนุสาวรีย์กางเขนพญางู (Bronze Serpent Cross) ตั้งตระหง่านอยู่ สัญลักษณ์ของงูทองเหลืองที่โมเสสได้นำติดตัวไปในทะเลทราย และสัญลักษณ์ของกางเขนที่พระเยซูได้ทรงถูกตรึงไว้ 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้อกลางวัน นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทเครัค (Kerak Castle) และ ป้อมโบราณยุคครูเสด ระยะทาง 114 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการโบราณสมัยสงครามครูเสด สงครามที่เป็นการสู้รบกันระหว่างฝ่ายศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม  เพื่อเข้ายึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (เยรูซาเล็ม) โดยกินเวลายาวนานประมาณ 200 ปี และในระหว่างนั้นได้มีการสร้างป้อมปราการในจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยปราสาทเครัค เป็นหนึ่งในป้อมปราการขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง สร้างขึ้นโดยกลุ่มอัศวินในสงครามครูเสดสายที่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายศาสนาคริสต์ โดยมี Reynald–de–Chatillon (also known as Arnat) เป็นผู้นำทัพ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1189  “ซาลาดิน” กษัตริย์อิสลามจากราชวงศ์ Ayyubid ของอียิปต์ บุกเข้าโจมตีปราสาทเครัคได้สำเร็จ จากนั้นปราสาทแห่งนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมเผ่าต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้มาโดยตลอด
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอควาบา (Aqaba) ระยะทาง 245 กิโลเมตร เมืองชายฝั่งทะเลแห่งเดียวในจอร์แดนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจอร์แดนเป็นศูนย์กลางการบริหารของอัควาทาวน์ ทางออกเดียวที่เชื่อมต่อทะเล ทะเลแดงมีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย หรืออีกชื่อคือ อ่าวอาหรับ (ทะเลแดงทะเลแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้งนึงได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่า ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์เพื่อเดินทาง ไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล โดยการชูไม้เท้าของโมเสส) ทะเลแดงไม่ได้หมายถึงสีของน้ำทะเล แต่หมายถึงสีของแบคทีเรียชนิดหนึ่งบริเวณผิวน้ำ
ค่ำ                 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พัก Aqaba Days inn Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม          ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม (นั่งรถจีปตะลุยทะเลทราย)
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่าน ล่องเรือท้องกระจก (Glass Boat) แล่นในทะเลแดง ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือ หุบเขาแห่งพระจันทร์ (The Valley of the Moon) ระยะทาง 74 กิโลเมตร วาดิรัมมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ว่ากันว่ามีมนุษย์อยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง หาสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ยากก็ตาม เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The martial ซึ่งถูกสมมุติให้เป็น ดาวอังคาร เนื่องจากสีของทรายที่นี่ ว่ากันว่า คล้ายสีของทรายบนดาวอังคาร ในทะเลทรายวาดิรัมมีภาพเขียนฝาหนังของมนุษย์ยุคโบราณหลายจุด แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้น วาดิรัมเคยเป็นที่การอาศัยของมนุษย์หลายชาติชน หลายอารยธรรม หลายวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งพวกนาบีเทียน ที่มีหลักฐานเป็นภาพบนหินในรูปแบบของพวกนาบีเทียน วิจิตรกรรมฝาผนัง และสถานที่ประกอบพิธีกรรม เผ่าเบดูอินก็เช่นเดียวกัน มีหลักฐานว่าพวกเราอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ หุบเขาแห่งนี้ถูกค้นพบโดยการปีนเขาในปี 1987 โดยโทนี่ ฮอวอร์ด,ดี เทย์เลอร์, มิค ชอร์และ อัล เบเกอร์ ฮอวอร์ดและเทย์เลอร์ เขียนหนังสือคู่มือสองเล่มเพื่อแนะนำการเดินและปีนหุบเขาวาดิรัม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการขี่อูฐ และเที่ยวซาฟารีด้วยม้า ทัวร์นี้รวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรม นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย นั่งไม่เกิน 4 ท่านต่อคัน ** ไม่รวมทิปท่านละ 2 USD คนขับรถ **
 
ค่ำ                 บริการอาหารเย็น ณ แคมป์
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Mazayen Camp หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่             เมืองเพตรา – วิหารสลักเพตรา – ช่องแคบชิคพิศวง – ทะเลเดดซี
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ แคมป์
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) ระยะทาง 115 กิโลเมตร นครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดดซีกับอ่าวอะกาบา แต่เดิมนั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อโยฮัน ลูทวิช บวร์คฮาร์ท นักสำรวจชาวสวิส เดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าเมื่อปี ค.ศ. 1812 อมาได้รับลงทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" ชมวิหารน้อยใหญ่ในเมืองเปตรา ที่แกะสลักภูเขาทั้งลูก และชมภาพศิลปะแกะสลักอีกมากมาย ลัดเลาะไปตามหุบเขาและเดินเท้าเข้าสู่รอยแยกของเปลือกโลก ที่ซ่อนความยิ่งใหญ่ตระการตาของมหาวิหารปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ ชมปราสาททรายสีชมพู สถานที่ที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “อินเดียน่า โจนส์” ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า มหาวิหารแกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดับ ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห์ ** ไม่รวมค่าทิปขี่ม้า โดยประมาณ 3 USD ** (ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ ช่องแคบชิคพิศวง (The Siq) เป็นช่องแคบในหุบเขาที่มีซอกหินสีสันลวดลายอันงดงาม ซึ่งเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก และการซัดเซาะของน้ำเป็นเวลาหลายล้านปี มีความยาวประมาณ 1.2 ก.ม. ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 3 เมตร และสูงสุดถึง 160 เมตร ภูเขาและแท่งผาที่เว้าแหว่งแบบนี้เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันปี เลยกลายเป็นช่องและซอกเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขาเมื่อบวกกับสีสันของหินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ กว่าจะทะลุถึงลานกว้างโล่งในโอบกอดของหินผาที่เรียกว่า เทรชเชอรี (Treasury) หรือท้องพระคลัง มุมที่นักท่องเที่ยวทุกคนปรารถนาอยากจะเห็นด้วยสองตาเปล่า นี่คือมุมที่เป็นเหมือนโลโก้ของนครสีชมพู เดิมทีเป็นเพียงหน้าผาธรรมดา แต่ชาวนาบาเทียนลงมือแกะสลักได้อย่างน่าทึ่ง 
นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ระยะทาง 201 กิโลเมตร ทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูง เค็มกว่าทะเลทั่วไปถึง 4 เท่า ทะเลเดดซี ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขายูเดียที่ด้านเหนือ และที่ราบสูงทรานสจอร์แดนที่ด้านตะวันออก แม่น้ำจอร์แดนจะไหลจากทางเหนือมายังทะเลเดดซีนี้ ซึ่งมีความยาว 80 ก.ม. และมีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร ส่วนพื้นที่นั้น 1,020 ตารางกิโลเมตร ละอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 417.5 เมตร ชาวอาหรับจะเรียกทะเลสาบเดดซีกันว่า "อัลบาห์รัลไมยิต” หมายความว่า ทะเลมรณะ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ สำหรับทะเลสาบเดดซี เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ชื่นชอบในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ยกเว้นแต่แบคทีเรียและเห็ดราบางชนิดเท่านั้น นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปการลอยตัวเหนือน้ำในทะเลเดดซี เนื่องจากความเข้มข้นของเกลือสูง อิสระให้ท่านเล่นน้ำทะเล และ ให้ท่านพิสูจน์ว่าสามารถลอยตัวได้ 
ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Resort Dead Sea ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า            นครโบราณเจราช – อัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจราซ (The Roman city of Jerash) ระยะทาง 91 กิโลเมตร เมืองปอมเปย์แห่งตะวันออก ในอดีตปกครองของโรมัน โดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานต่างๆ เช่นตั้งแต่ ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดมพลาซ่า ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในเมือง ตัวเมืองสูญหายเป็นเวลาหลายพันปีจากแผ่นดินไหว จนกระทั่งมีการขุดค้นในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมืองโบราณเจราชจึงเผยโฉมให้กับชาวโลกอีกครั้ง  ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนั้นนำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทางทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา จากนั้นนำท่านชม น้ำพุใจกลางเมือง (Nymphaeum) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย                จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับเมืองหลวงอัมมาน (Amman) ระยะทาง 50 กิโลเมตร  ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citdael) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุการณ์ต่างๆรอบเมือง ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก และนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ                 äรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Days Inn Or Amman West Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่หก           จอร์แดน – บาห์เรน – มัสยิดAl Fateh – ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) – ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – บาห์เรน – กรุงเทพ ฯ
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัมมาน ควีน อาเลีย 
11.45 น.          บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 972 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที
12.35 น.          บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 972 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที
15.00 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน
15.00 น.                    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง    พร้อมช้อปปิ้งของฝาก 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
22.20 น.                    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน กัลฟ์แอร์ (GF) เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.25 น.                    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน กัลฟ์แอร์ (GF) เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่เจ็ด          กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
08.55 น.           เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
09.30 น.           เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ
 
เที่ยวฟิน บาห์เรน จอร์แดน นครเพตรา ศิลาสีกุหลาบ
7 วัน 5 คืน โดย สายการบิน กัลฟ์ แอร์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน เด็กอายุไม่เกิน
12 ปีเสริมเตียง
เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เสริมเตียง
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
17 – 22 ต.ค. 2562 46,991 46,991 46,991 ไม่มีบริการ 7,500
7 – 13 พ.ย. 2562 46,991 46,991 46,991 ไม่มีบริการ 7,500
5 – 10 ธ.ค. 2562 48,991 48,991 48,991 ไม่มีบริการ 9,500
12 – 17 ธ.ค. 2562 46,991 46,991 46,991 ไม่มีบริการ 7,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re – Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถ 68 USD /ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แ
ล้ว
 

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาขั้นต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีที่ทางประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สั่งให้มีการระงับการให้วีซ่าา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดำเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ 
ข้อมูลเอกสารกาวีซ่
หมายเหตุ : การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่นจะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่กำหนดได้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยบริษัทจะเรียเก็บตามจริง 
 
สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่ตลอดเวลา กรุณาอย่ายึดติดกับข้อมูลและกฎการยื่นขอวีซ่าในอดีต
 
คำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจอร์แดน (Jordan Visa)
 
1.        การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาวีซ่าง่ายขึ้น
2.        กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
3.        สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4.        หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5.        ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้น ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใด ๆ ในเล่ม
 
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นวีซ่ามีดังนี้
1. แสกน(สี)หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 3 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 45 ม.ม.หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป จำนวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแท๊คเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3..ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า กรณีที่ระ

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY