สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 24
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 951
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,882,107
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
12 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ทัวร์ยุโรป
[ +zoom ]
จอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 6 วัน 3 คืน
Print
รหัสสินค้า : .BW GEORGIA 6D3N -AUG-NOV19
ราคา : 44,900.00 บาท
[14 สิงหาคม 2562 15:20 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 897)
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – ทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล– ทบิลิซี – อนานูรี – กูดาอูรี - คาซเบกี้ -ทบิลิซี - มคสเคต้า – อนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ - ทบิลิซี -ทบิลิซี – กอรี – อัพลิสต์ซิคห์ - บาตูมี -บาตูมี – สนามบินบาตูมี – อิสตันบูล -กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิฯ)

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม-พฤศจิกายน 2562

ท่องเที่ยว จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน 
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่

ทบิลิซี–มทสเคท้า–กูดาอูรี่–คาซเบกี้–กอรี–อับลีสต์ซีคห์-บาตูมี

 
 
  
กำหนดการเดินทาง
44,900.- บาท
22-27 สิงหาคม 2562 
19-24 กันยายน 2562
11-16 ตุลาคม 2562
19-24 ตุลาคม 2562
7-12 พฤศจิกายน 2562
21-26 พฤศจิกายน 2562

 
วันแรกของการเดินทาง (1)             กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล - ทบิลิซี                                                   
19.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
21.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง รับประทานอาหารและพัผ่อนบนเครื่องบิน)
 
  
วันที่สองของการเดินทาง (2)           กรุงอิสตันบูล– ทบิลิซี – อนานูรี – กูดาอูรี - คาซเบกี้                                                                       
 
04.00 น.       เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ สู่ทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
06.15 น.       ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล สู่เมืองทบิลิซี โดยเที่ยวบินที่  TK378  
                   (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)
09.35 น.       เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
                   จากนั้นนำท่านนั่งรถต่อไปยังเมืองมคสเคต้า Mtskheta ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.(นั่งรถประมาณ 1 ชม.)ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการ ปกครองของแคว้นมคสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  และที่นี่คือไร่ไวน์เชอตูมุกรนิ (Chateau Mukhrani)เป็นหนึ่งในไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยใบประกาศกิตติศัพท์จากเวทีโลกมาแล้วหลายเวที  จอร์เจียนั้นนับว่าเป็นประเทศที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโลกแห่งการทำไวน์  ด้วยฝีมือที่บ่มเพาะมากว่า 3,000 ปีจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ารสชาดของไวน์ที่นี่คุณจะได้สัมผัสไม่ใช่เฉพาะรสชาด แต่จะลงลึกไปถึงอารยธรรมไวน์โลกเก่าอย่างแท้จริง
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)    
นำท่านไปชมวิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย
จากนั้นนำท่านกลับเข้ามาที่นครหลวง ทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี   Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น กรุงทบิลิซิมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี Vakhtang  Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4  เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญใน ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็น จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  นำท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้าง ป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลายและได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้ สร้างขึ้นใหม่อีก
นำท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยก้น จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17-19
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089 - 1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป
นำท่านไปเดินชมความสวยงามของถนนรัสเทเวลี (Rusteveli Avenue) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะเต็มไปด้วยร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆที่เป็นศิลปะในยุคก่อนและหลังโซเวียตเข้ามาปกครอง
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
                            นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1)
วันที่สามของรายการ (3)                 ทบิลิซี - มคสเคต้า – อนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ - ทบิลิซี                                                                       
เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านออกเดินกลับไปยังเมืองมคสเคต้า Mtskheta ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นำท่านไปชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารีและแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมคสเคต้าไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทาง สำหรับใช้ในด้านการทหาร
(Georgian Military Highway) ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ ภายใต้การปกครองสำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะ
นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง รัสเซียและจอร์เจียระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่  ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี Zhinvali Reservoirและยังมีเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย                                  
นำท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ำอรักวี และไปยังเมืองกูดาอูรี Gudauri ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)    
บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังคาซเบกี (Kazbegi) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
นำท่านไปชมความสวยงามโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราว 
ศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้
(การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับไปยังกรุงทบิลิซี
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง (5)
                              นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2)
 
วันที่สี่ของการเดินทาง (4)               ทบิลิซี – กอรี – อัพลิสต์ซิคห์ - บาตูมี
เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกอรี (Gori) ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของ
เมืองทบิลิซี ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรีเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็น
เมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  
บ่าย              นำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนือแถบหมู่บ้านมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยังทะเลดำ และต่อไปยังด้านตะวันตก ทำให้เกิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์
ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการค้าได้ถูกสร้างขึ้นในราวพันปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวางชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำโดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย
นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้ำใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทำเป็นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ด้านบนของ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และยังมีเครื่องเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี                              
นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองบาตูมี (Batumi) ระยะทางห่างประมาณ 140 กม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอะจาร่าที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผัก ผลไม้ต่างๆหลายอย่าง และที่สำคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ ผลิตอาหารและยังมีการทำอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งสถานที่บันเทิงสำหรับการพักผ่อน มีการสร้างโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอย่างฯ
นำท่านไปชมความสวยงามของถนนบาตูมี บูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็นบริเวณพื้นที่มีความเก่าแก่ที่ได้รับความสนใจ ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ 7 กม.ซึ่งได้  ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ที่เป็นส่วนเก่าอันดั้งเดิมยังคงเก็บรักษา ไว้ และได้เพิ่มพื้นที่ของส่วนใหม่ให้มีความสวย โดยการเพิ่มม้านั่งและน้ำพุ ซึ่งในหน้าร้อนก็จะได้รับความนิยมและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาด นอกจากนั้นยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับตามชายหาดอีกมากมาย และที่จะทำให้ประทับใจมาก ต้องเป็นในเวลายามเย็นเพื่อที่จะได้ชมดวงอาทิตย์กำลังจะจมลงไปในทะเลดำ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIER BATUMI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3)
 
วันที่ห้าของการเดินทาง (5)             บาตูมี – สนามบินบาตูมี – อิสตันบูล                                                                             
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของบ้านเรือนในย่านเมืองเก่า Old Town และชมอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษที่มีความสวยงามน่ารัก ซึ่งอาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึ้นมาด้วยความเพ้อฝันอันเลื่อนลอย เป็นรูปสิงโต และบางแห่งถูกสร้างขึ้นโดยไม่ทราบชื่อและที่มาจากนิทานโบราณและที่นำความภูมิใจมาให้ชาวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกับขลุ่ยต้นอ้อ A boy with the reed-pipe
นำท่านเดินชมจตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส
นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย                      
นำท่านเดินทางสู่ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย              นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองบาตูมี ที่อยู่ทางด้านตะวันออกระยะทางห่างประมาณ 350 กม.ระหว่างทางให้ท่านได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์และธรรมชาติที่อยู่สองข้างทาง                     ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบาตูมี (BATUMI MALL&PLAZA) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองบาตูมี ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์เนมหรือแบรนด์พื้นเมือง ก่อนท่านจะเดินทางไปสนามบิน
15.00 น.       นำท่านออกเดินทางไปสนามบินบาตูมี เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
17.30 น.      ออกเดินทางจาก บาตูมีสู่กรุงอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK-393
21.30 น.       เดินทางมาถึงสนามบินนิวส์อิสตันบูล (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 
วันที่หกของการเดินทาง (6)            กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิฯ)                                              
01.25 น.       ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK-068
(รับประทานอาหารและ พักผ่อนบนเครื่องบิน)
15.00 น.       เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ   
 
*****************************************************************************************
**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
                        
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง         
22-27 สิงหาคม 2562
19-24 กันยายน 2562
11-16 ตุลาคม 2562 
19-24 ตุลาคม 2562

7-12 พฤศจิกายน 2562 
21-26 พฤศจิกายน 2562

 
 
ราคาต่อท่าน ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 44,900 บาท/ท่าน 19,900 บาท/ท่าน
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 4,500 บาท/ท่าน*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันและราคาตั๋วของสายการบิน
ณ วันที่ 13 มิ.ย. 62  หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
*** คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้เดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสำหรับเด็ก
อัตรานี้รวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*** กรณีต้องการทำประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
* แจกน้ำดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด
 
อัตรานี้ไม่รวม
*ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทำวีซ่าประเทศตุรกี และ จอร์เจีย (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
*ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น ตลอดทริป  38 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
  • บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
  • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย30 วันทำการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
  • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
การยกเลิก
  • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.
  • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 20,000.-บาท
    • กรณีออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
  • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะทางบริษัทฯ ได้นำไปชะระมัดจำในส่วนต่างๆ ของค่าทัวร์
  • แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่ได้แจ้งในเงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือแถวแรกของช่วงระหว่างแบ่งที่นั่งของเครื่องบิน โดยท่านจะต้องเสียจ่ายค่าบริการเพิ่มสำหรับที่นั่ง Long Leg (กรุณาติดต่อสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)
 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด, อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
5. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุมของบริษัท
9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
12.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ/ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
 
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทำโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว
 
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม, ในห้องพัก และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม หากท่านฝ่าผืนทำให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องผิดรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายที่นั้นๆ

 

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY